Odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej

Nie ulega wątpliwości, iż krzywda oraz szkoda bliskich po śmierci najbliższej osoby winny spotkać się z należytym zadośćuczynieniem i  odszkodowaniem ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Zdając sobie sprawę jak trudne są to dla Państwa chwile oraz jaka jest dysproporcja sił w Państwa starciu z  prawnikami ubezpieczycieli i  całą biurokarcją ubezpieczeniową, poniżej przestawiamy Państwu główne roszczenia oraz prawa w  postępowaniu przed ubezpieczycielem o  godne zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę po śmierci bliskiej osoby.

Czego można się domagać?

Zasadnicze roszczenia, jakie przysługują z tytułu śmierci osoby najbliższej to:

1. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci bliskiej osoby
Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych oraz psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego. Mowa tu o szkodzie w postaci straty moralnej, czyli o wszelkich odczuciach samotności, smutku, depresji, utraty motywacji do przezwyciężania codziennych trudności oraz poczuciu krzywdy, jakie towarzyszy bliskim w następstwie tragicznej utraty poszkodowanego.
WAŻNE: Zgodnie z orzecznictwem sądów pojęcie „najbliższy członek rodziny” należy rozumieć szeroko i nie ograniczać go wyłącznie do więzów krwi. Podstawowym kryterium, które przesądza o zasadności przyznania zadośćuczynienia jest faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka zachodziła pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólne wychowywanie dzieci, a także negatywny wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.
Definiując pojęcie rodziny należy mieć na względzie faktyczny układ stosunków rodzinnych, anie formalną kolejność pokrewieństwa. W rezultacie należy wskazać, iż w zależności od sytuacji faktycznej krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia może obejmować m.in.: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci wspólne, wnuki, ale także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, dzieci wychowywane w ramach rodziny zastępczej, rodzeństwo i innych krewnych oraz powinowatych (np. teść, teściowa, szwagier, szwagierka, bratowa), jak również konkubenta oraz jego krewnych.
Instytucja zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w następstwie śmierci osoby bliskiej co do zasady znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od dnia 3 sierpnia 2008 r. (wejście w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego wprowadzającej tego rodzaju zadośćuczynienie na nowo do polskiego systemu prawnego). W swojej karierze niejednokrotnie dochodziliśmy jednak zadośćuczynienia również w odniesieniu do wypadków, które wystąpiły przed przedmiotową datą, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o naruszeniu dóbr osobistych, tj. w szczególności prawa do życia w pełnej rodzinie, godności oraz nietykalności rodziny, ochrony czci osoby zmarłej. Prowadzimy sprawy wypadków nawet z lat 90. XX wieku.
Warto zaznaczyć, iż na dzień dzisiejszy obserwuje się w orzecznictwie sądów tendencję zwyżkową odnośnie przyznawanych kwot zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby najbliższej.
Ze swojej strony zapewniamy, iż zawsze będziemy się starać uzyskać dla Państwa możliwie najwyższą kwotę zadośćuczynienia, która w sposób odpowiedni skompensuje poniesioną krzywdę.
2. Stosowne odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby
Stosowne odszkodowanie jest to świadczenie, które należy się uprawnionym jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, w szczególności w wymiarze ekonomicznym. Jego ocena powinna być oparta na szczegółowej analizie sytuacji osoby uprawnionej po śmierci poszkodowanego (z uwzględnieniem wszystkich okoliczności jak np. trudności życiowe, spadek motywacji do pracy, młody wiek, pogorszenie stanu zdrowia, gorsze warunki wychowawcze) i na jej porównaniu z sytuacją, w jakiej znalazłby się uprawniony, gdyby śmierć osoby bliskiej nie nastąpiła. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje niekorzystne zmiany bezpośrednio w sytuacji materialnejnajbliższych członków rodziny zmarłego, jak też zmianyw sferze dóbr niematerialnych, które rzutują na ich sytuację materialną. Jeśli negatywne emocje związane z wypadkiem i śmiercią poszkodowanego, takie jak ból, poczucie osamotnienia, krzywdy i zawiedzionych nadziei, wywołały chorobę lub osłabienie aktywności życiowej uprawnionego, to bez szczegółowego dociekania konkretnych zdarzeń lub stopnia ich prawdopodobieństwa przyjmuje się, że pogorszyły one dotychczasową sytuację życiową osoby z najbliższego kręgu rodziny zmarłego.
Krąg osób uprawnionych do uzyskania stosowanego odszkodowania tożsamy jest z pojęciem osoby najbliższej wedle przepisów o zadośćuczynieniu.
WAŻNE: Stosowne odszkodowanie (podobnie jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) jest roszczeniem samodzielnym, co oznacza, iż jeżeli jest kilka osób uprawnionych do odszkodowania (np. małżonek i czwórka dzieci), każda z nich ma własne, indywidualne roszczenie z tego tytułu, a wypłata odszkodowania realizowana jest na rzecz każdego z uprawnionych oddzielnie.
3. Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu
Zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego co do zasady należy się temu, kto faktycznie je poniósł.
Odszkodowanie w tym zakresie obejmuje całokształt wydatków związanych z pogrzebem i pochówkiem poszkodowanego, tj. w szczególności:
 • koszty zakupu trumny, zniczy, kwiatów oraz wieńców pogrzebowych,
 • koszty zakupu ubrań dla zmarłego oraz odzieży żałobnej dla rodziny,
 • opłatę za miejsce na cmentarzu,
 • koszty nagrobka,
 • opłaty związane z ceremonią pogrzebową, w tym również ofiarę za posługę kapłańską,
 • koszty stypy lub innej zwyczajowo przyjętej uroczystości.
W kontekście niniejszych roszczeń należy pamiętać, iż zawsze dobrze jest zachować wszelkie rachunki albo faktury VAT na udokumentowanie poniesionych kosztów.
Pragniemy jednak zaznaczyć, iż nawet jeśli nie dysponujecie Państwo tego rodzaju rachunkami (gdyż np. zostały one złożone w celu uzyskania zasiłku pogrzebowego), w oparciu o znajomość orzecznictwa sądowego i tak jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa zwrot kosztów pogrzebu zwyczajowo ponoszonych w Państwa środowisku.
WAŻNE: Z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu można ubiegać się również o świadczenie z ZUS znane jako zasiłek pogrzebowy.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w szczególności w razie śmierci osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, emerytury pomostowej, osoby pobierającej rentę socjalną czy też osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Nadto, przysługuje on również gdy poszkodowany zmarł wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach lub tez był osobą pobierającą rentę z tego tytułu.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje temu, kto faktycznie pokrył koszty pogrzebu, w tym również pracodawcy poszkodowanego, gminie, powiatowi, kościołowi czy ośrodkowi pomocy społecznej.
Podstawowymi dokumentami wymaganymi dla wypłaty zasiłku pogrzebowego są:
 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
 • skrócony odpis aktu zgonu ,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących).
WAŻNE: Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Wyjątkowo w szczególnych okolicznościach prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu.
UWAGA: Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zasiłek pogrzebowy nie podlega uwzględnieniu przy określaniu wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych. Oznacza to, iż zakłady ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie osobom, które faktycznie poniosły koszty pogrzebu, nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę zasiłku pogrzebowego wypłacaną z ZUS.
Zapewniamy, iż z pomocą naszej wiedzy oraz znajomości judykatury, ci z Państwa, którym pomniejszono w ten sposób odszkodowanie, będą w stanie skutecznie wystąpić do ubezpieczyciela i uzyskać całość należnej kwoty wraz z odsetkami.
4. Renta po śmierci osoby bliskiej
Zasadniczym celem renty odszkodowawczej przyznawanej po śmierci osoby bliskiej jest uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których ciążyły na zmarłym określone zobowiązania.
Krąg osób uprawnionych z tego tytułu to:
 • osoby, względem których ustawowo ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny (na czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego) – renta obligatoryjna;
  Należy co do zasady zakwalifikować tutaj małżonka, dzieci, innych krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
 • inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, iż wymagają tego zasady współżycia społecznego – renta fakultatywna;
  WAŻNE: Należy przyjąć, że chodzi tu o osoby pozostające faktycznie w bliskich stosunkach uczuciowych ze zmarłym, niezależnie od istnienia lub braku więzi rodzinnych (pokrewieństwa, powinowactwa) oraz niezależnie od płci. W szczególności do takich osób bliskich trzeba zaliczyć konkubenta, wychowanka, członków rodziny zastępczej, osobę, z którą zmarłego łączyły bliskie więzi przejawiające się we wspólnym, wieloletnim prowadzeniu gospodarstwa domowego, bliskiego przyjaciela.
WARTO WIEDZIEĆ: Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:
 • Prawo do renty ma również dziecko poczęte, lecz nieurodzone w chwili śmierci rodzica.
 • O istnieniu obowiązku alimentacyjnego między małżonkami pozostającymi we wspólnym pożyciu nie przesądza okoliczność czy małżonek pozostały przy życiu pracuje zarobkowo.
 • Nie ma znaczenia dla żądania renty faktyczne wykonywanie lub niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego przez zmarłego, nie ma też znaczenia okoliczność faktycznego wykonywania tych potrzeb przez osoby trzecie (np. rodzinę zastępczą).
  Wysokość renty powinna być dostosowana do potrzeb uprawnionego oraz mieścić się w granicach zarobkowych i majątkowych zmarłego. Co szczególnie istotne, przy wyliczaniu wysokości renty bierze się pod uwagę zarobki i inne dochody, jakie zmarły mógł uzyskiwać, a nie rzeczywiście przez niego osiągane.
Renta co do zasady jest świadczeniem okresowym. Jej wysokość może ulec zmianie, chociażby określona została orzeczeniem sądu lub umową.
WAŻNE: Prawo do renty alimentacyjnej jest roszczeniem osobistym każdej z osób uprawnionych i powinno być określone dla każdej z tych osób odrębnie.
5. Renta rodzinna
Renta rodzinna przysługuje z ZUS uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny zmarłego, który w chwili śmierci pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.
Krąg osób uprawnionych do uzyskania renty rodzinnej to:
 1. Dzieci
  Zasadniczo do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia,
 2. Wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości
  Jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją – jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.
 3. Wdowa/wdowiec
  Zasadniczo prawo do renty rodzinnej przysługuje pozostałemu przy życiu małżonkowi, jeśli w chwili śmierci drugiego małżonka ukończył 50 lat lub był niezdolny do pracy albo wychowywał co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się – 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.
 4. Rodzice
  Mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania, a ponadto spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób).
  WAŻNE: Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest pomiędzy uprawnionych.
6. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci poszkodowanego przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje z ZUS jeżeli poszkodowany objęty ubezpieczeniem wypadkowym (co do zasady osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu), poniósł śmierć w rezultacie wypadku przy pracy.
Jeżeli chodzi o katalog osób uprawnionych, przysługuje ono:
 • małżonkowi (pod warunkiem, że nie było orzeczonej separacji),
 • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom (także w ramach rodziny zastępczej),
 • rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub zmarły przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.
UWAGA: Należy pamiętać, iż przy dochodzeniu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy należy przedłożyć w ZUS określoną dokumentację, wymaganą dla tego typu wypadków.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt.